Uppdaterat fastighetsanslutningsavtal

Vi har nu även uppdaterat fastighetsanslutningsavtalet så att hänsyn även tas till om du har flera byggnader på samma fastighet och vill ansluta dessa att det är tydligt vilken kostnaden kommer att bli. Den extra kostnaden är 5000 kr och alltså inte motsvarande full kostnad för en fastighetsanslutning. Avtalet har även tydliggjorts på några punkter utefter tidigare kommentarer.

• • •

Markupplåtelseavtalet är nu klart

Nu har fiberföreningen i dialog med markägarna kommit fram till ett markupplåtelseavtal som förhoppningsvis alla parter kan stå bakom. Hänsyn har tagits till de synpunkter som framförts vid de markägarmöten som hållits. Det avtal som nu läggs fram innehåller för markägarna bättre, eller motsvarande, villkor som finns i andra markupplåtelseavtal som markägarna åberopat, inklusive det avtal som LRF Konsult tagit fram.

• • •