Uppdaterat fastighetsanslutningsavtal

Vi har nu även uppdaterat fastighetsanslutningsavtalet så att hänsyn även tas till om du har flera byggnader på samma fastighet och vill ansluta dessa att det är tydligt vilken kostnaden kommer att bli. Den extra kostnaden är 5000 kr och alltså inte motsvarande full kostnad för en fastighetsanslutning. Avtalet har även tydliggjorts på några punkter utefter tidigare kommentarer.

• • •

Markupplåtelseavtalet är nu klart

Nu har fiberföreningen i dialog med markägarna kommit fram till ett markupplåtelseavtal som förhoppningsvis alla parter kan stå bakom. Hänsyn har tagits till de synpunkter som framförts vid de markägarmöten som hållits. Det avtal som nu läggs fram innehåller för markägarna bättre, eller motsvarande, villkor som finns i andra markupplåtelseavtal som markägarna åberopat, inklusive det avtal som LRF Konsult tagit fram.

• • •

Styrelsemöte

Vid styrelsemöte i söndags diskuterades det fortsatta arbetet med fiber i Björketorp / Lekvad. I dagsläget har 206 st av 310 st medlemmar skrivit på fastighetsanslutningsavtalet. Till viss del hänger detta ihop med att markupplåtelseavtalet ännu inte är klart formulerat. En av de saker som informationsmötet den 25 augusti gav vid handen var att det just fanns önskemål om att markupplåtelseavtalet till vissa delar skulle skrivas om. Detta håller nu på att ske och vi har stora förhoppningar om att det ska vara klart den närmsta veckan. En annan sak som är värd att notera återigen är att den kostnad som angetts på anslutningsavtalet är en summa utan hänsyn taget till de bidrag som kommer att betalas ut och där vi i nuläget inte vet var vi landar. 

• • •