Information från ordförande Rune!

Björketorps fibers målsättning är att alla medlemmar skall erbjudas fiberanslutning.

Styrelseledamöter och områdesansvariga arbetar ideellt för att uppnå detta mål med:
*Projektering av ledningskartor i samråd med markägare och myndigheter.
*Administrativt arbete, såsom medlemsförteckning, fakturering, myndighetskontakter mm
*Markupplåtelseavtal med alla berörda markägare/vägföreningar m fl
*Tillstånd från Trafikverket att korsa/ledningsförlägga utmed riksvägar, broar o järnväg.
*Kommunens tillstånd att nyttja kommunal mark.
*Samordning med Vattenfall, MarkNet och övriga ledningsägare i vårt område.

Målsättningen är att till självkostnad leverera fiber till alla medlemmar.

Vi har handlat upp lokala gräventreprenörer, Optocom och Telia som tjänsteleverantör.

Föreningens budget är: Inbetalningar från medlemmar (8 milj), bidrag (5 milj).
Bidragen från Länsstyrelsen betalas ut i efterskott ca 3-6 mån efter arbetets färdigställande.
För att klara likviditeten måste föreningen ta banklån med räntekostnader som belastar vår budget.

Det är av största vikt att vi får in alla medlemsavgifter i tid så att vi kan minimera banklånen!

Vi tror att äga ett fibernät själva är en bra garant för att kunna hålla priser på en rimlig nivå i framtiden.
Alla våra kalkylerade kostnader är självkostnader.

Sprida information till grannar så att vi får fler medlemmar.
För medlemmar som går med innan vi grävt färdigt i aktuellt område gäller samma avgifter som för övriga medlemmar.

För senare anslutningar och för de som inte betalt i tid debiterar vi samma avgift + alla kostnader för senare anslutning, typ grävning, blåsning, svetsning, nodanslutning och driftsättning, som tillkommer.

Ju fler vi blir desto fler kan vi fördela de fasta kostnaderna på och alla får en billigare anslutningsavgift.

Björketorps Fiber ef
Rune Svensson
ordförande

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *